二根

The two "roots" or natural powers.
(1) (a) [lang id =1028]利根 keen, able (in the religion); (b) [lang id =1028]鈍根 dull.
(2) (a) [lang id =1028]正根; [lang id =1028]勝義根The power or ability which uses the sense organs to discern the truth; (b) [lang id =1028]扶根; [lang id =1028]扶 (or[lang id =1028]浮) [lang id =1028]塵根the sense organs [lang id =1028]五根 as aids.
(3) The male and female sexual organs.
* * *
唯識家所指的二根, 為五根身的勝義根與扶塵根。 勝義根為五根之本體, 為四大種所造的淨色法, 非凡夫二乘之所見, 非現量所得, 然有發識取境的作用。 扶塵根又稱浮根塵, 乃外形可見的眼等五根。 此根唯為正根之依處, 虛假不實, 無發識取境之用。 此外, 又有利鈍二根。 利根又作上根, 謂根性銳利, 速證妙果者。 鈍根又作下根, 乃根性遲鈍難於開悟者。 又男根與女根。 即男女起色欲之處。
* * *
﹝出楞嚴經義海﹞ 〔一、 浮塵根〕, 浮塵根者, 根即眼耳鼻舌身意也。 以其虛假不實, 故名浮。 無見聞覺知之用, 故名塵。 經云: 眼如蒲萄朵, 耳如新卷葉, 鼻如雙垂爪, 舌如初偃月, 身如腰鼓顙, 意如幽室見。 是也。 〔二、 勝義根〕, 勝義根者, 謂眼等六根, 有增上勝力, 能照境發識, 以成根用, 故名勝義。 如眼能見色, 耳能聞聲, 鼻能嗅香, 舌能嘗味, 身能覺觸, 意能知法。 是也。
* * *
1.利根和鈍根。 利根是指根器很銳利的人; 鈍根是指根器很遲鈍的人。 2.指男女的二根, 亦即男女的生殖器。

Dictionary of Buddhist terms. 2013.

Look at other dictionaries:

  • 二根 — 1.佛教語。 意根、身根。 即思維和感覺器官。 《法苑珠林》卷六九: “神處胎中, 則為識陰。 如是和合, 名曰五陰。 若在胎時, 即得二根: 意根、身根也。” 2.男女兩性的生殖器。 《楞嚴經》卷九: “口中好言, 眼耳鼻舌皆為淨土, 男女二根即是涅槃真處。 彼無知者, 信是穢言。” 3.指兩性人。 清 阮葵生 《茶餘客話》卷十四: “黃門, 謂天閹不能行人道者;二根, 謂兼男女二體兩用人道者。” …   Big Chineese Encyclopedy

  • 二根 — 拼音: er4 gen 解释: 佛教上指男、 女性的性器官。 男性的性器官为男根, 女性的性器官为女根。 法苑珠林·卷二: “由二根殊形, 相亦异。 ” …   Taiwan national language dictionary

  • 二根 — 拼音:er4 gen 佛教上指男、 女性的性器官。 男性的性器官為男根, 女性的性器官為女根。 法苑珠林·卷二: “由二根殊形, 相亦異。” …   Taiwan traditional national language dictionary

  • 二十二根 — ★瑜伽九十八卷八页云:略由六处增上义故;当知建立二十二根。 何等为六?一、能取境界增上义故。 二、继嗣家族增上义故。 三、活命因缘,各别事业,加行士用,增上义故。 四、受用先世诸业所作爱不爱果,及造新业增上义故。 五、趣向世间离欲增上义故。 六、趣向出世离欲增上义故。 当知此中眼根最初,意根为后,如是六根,于取境界,有增上义。 男女二根,于能继嗣家族子孙,有增上义。 命根一种,于爱命者活命因缘,各别事业加行士用,有增上义。… …   Chinese law dictionary (法律词典)

  • 二十二根各为增上 — ★俱舍论三卷一页云:此增上义,谁望于谁?颂曰:传说五于四,四根于二种,五八染净中,各别为增上。 论曰:眼等五根,各于四事,能为增上。 一、庄严身,二、导养身,三、生识等,四、不共事。 且眼耳根庄严身者:谓若盲聋;身丑陋故。 导养身者:谓因见闻,避险难故。 生识等者:谓发二识,及相应故。 不共事者:谓能见色闻声别故。 鼻舌身根庄严身者:如眼耳说。 导养身者:谓于段食能受用故。 生识等者:谓发三识及相应故。 不共事者:谓嗅尝觉香味触故。 女、男、命、意、各于二事,能为增上。… …   Chinese law dictionary (法律词典)

  • 二十二根建立 — ★瑜伽五十七卷五页云:云何建立二十二根?谓能取境增上义故建立六根。 安立家族相续不断增上义故;建立二根。 为活性命事业方便增上义故;建立一根。 受用业果增上义故;建立五根。 世间清净增上义故,建立五根。 出世清净增上义故;建立三根。 复次受用显境增上义故;建立六根。 受用隐境增上义故;建立二根。 受用境界时分边际增上义故;建立一根。 受用境界发生杂染增上义故;建立五根。 安立清净增上义故;建立八根。 复次显于内门受用境界增上义故;建立六根。 显于外门受用境界增上义故;建立二根。… …   Chinese law dictionary (法律词典)

  • 二十二根几能证得何沙门果 — ★俱舍论三卷十五页云:二十二根,几能证得何沙门果?颂曰:九得边二果,七八九中二,十一阿罗汉。 依一容有说。 论曰:边、谓预流,阿罗汉果。 于沙门果,居初后故。 中、谓一来、及不还果。 此观初后,在中间故。 初预流果,由九根得。 谓意、及舍、信等五根,未知当知,已知,为九。 未知根,在无间道;已知根,在解脱道。 此二相资,得最初果。 如其次第,于离系得,能为引因依因性故。 阿罗汉果,亦九根得。 谓意、信等五,已知、具知、及喜乐舍中随一、为九。 已知根,在无间道;具知根,在解脱道。… …   Chinese law dictionary (法律词典)

  • 二十二根 — 此是促進增上作用的二十二種法。 即: 眼、 耳、 鼻、 舌、 身、 意等六根, 男根、 女根, 命根, 苦、 樂、 喜、 憂、 舍五受根, 信、 勤、 念、 定、 慧五善根, 未知當知、 已知、 具知三無漏根。 根為增上之義。 若就二十二根的體性而言, 男根、 女根為身根的一部分, 并無別體;三無漏根以意根、 三受根(喜、 樂、 舍)、 五善根等九根為體, 而無別體, 故其體之數實為十七。 見《俱舍論》卷三。 * * * 眼根、 耳根、 鼻根、 舌根、 身根、 意根、 女根、 男根、… …   Dictionary of Buddhist terms

  • 二十二根异熟非异熟分别 — ★俱舍论三卷八页云:二十二根中,几是异熟,几非异熟?颂曰:命唯是异熟。 忧及后八非。 色意余四受,一一皆通二。 论曰:唯一命根,定是异熟。 如彼广释。 忧根、及后信等八根,皆非异熟。 是有记故。 余皆通二。 义准已成。 谓七色、意根、除忧余四受,十二、一一皆通二类。 七有色根,若所长养;则非异熟。 余皆异熟。 意及四受,若善染污,若威仪路,及工巧处,并能变化,随其所应,亦非异熟。 余皆异熟。 若说忧根非异熟者,此经所说,当云何通?如契经言:有三种业。… …   Chinese law dictionary (法律词典)

  • 二十二根有漏无漏分别 — ★俱舍论三卷七页云:此二十二根中,几有漏,几无漏?颂曰:唯无漏,后三。 有色命忧苦,当知唯有漏。 通二,余九根。 论曰:次前所说最后三根,体唯无漏。 是无垢义。 垢之与漏,名异体同。 七有色根,及命忧苦,一向有漏。 七有色者:眼等五根,及女男根。 色蕴摄故。 意、乐、喜、舍、信等五根,此九皆通有漏无漏。 有余师说:信等五根,亦唯无漏。 故世尊说:若全无此信等五根;我说彼住外异生品。 此非诚证。 依无漏根,说此言故。 云何知然?先依无漏信等五根,建立诸圣位差别已;说此言故。… …   Chinese law dictionary (法律词典)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.